Podmienky spracovania osobných údajov

BSC Line, spol. s r.o., ďalej BSC Line, je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Týmto sú v zmysle nariadenia GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach.

BSC Line spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované. Napĺňanie povinností BSC Line v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti BSC Line.

Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli spoločnosti BSC Line poskytnuté, a to prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke. Jedná sa o poskytnuté adresné, identifikačné a popisné údaje, predovšetkým o meno, priezvisko, kontaktné informácie, telefón, e-mailovú adresu a elektronické údaje ako IP adresu či cookies.

Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databázy prevádzkovaných v rámci web stránky a prípadne ďalšie obchodné či iné aktivity, pre ktoré budú osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané automaticky. BSC Line považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov či zákonnej povinnosti odovzdávať tretím osobám, ibaže sa jedná o subjekt patriaci do koncernu, do ktorého patrí aj BSC Line, ktorý má sídlo v rámci Európskej únie.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania spolupráce s BSC Line a nevyhnutnú dobu po jej ukončení. Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu a najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo sa dá urobiť kedykoľvek a ukončiť tak zároveň spoluprácu so spoločnosťou BSC Line.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré BSC Line spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie;

b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť;

c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;

d) Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“);

e) Právo na obmedzenie spracovania;

f) Právo vzniesť námietku;

g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;

h) Právo získať od spoločnosti BSC Line potvrdenie o tom, či sa osobné údaje subjektu spracúvajú.

Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia, kontaktovaním spoločnosti BSC Line. Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv sa subjekt osobných údajov môže obrátiť na BSC Line prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu obchod@bscline.sk